استراتژی و خط مشی

سیستم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک شرکت تابان فرتاک

شرکت تابان فرتاک ، سیستم مدیریت استراتژیک خود را برمبنای چارچوب کارت امتیازی متوازن که یک مدل برای سیستم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است (BSC: Balanced Scorecard) بنا نهاده است تا:

 • آنچه را که می خواهد به انجام برساند ، اطلاع رسانی کند
 • کارهای روزانه ای را که همه سطوح ساختاری و کارکنان انجام می دهند، همراستا با استراتژی باشد
 • پروژه ها ، محصولات و خدمات خود را اولویت بندی کند
 • پیشرفت اهداف استراتژیک را اندازه گیری و پایش نماید.

مهمترین مزیت استفاده از این چارچوب منضبط این است که به شرکت راهی برای اتصال بین مؤلفه های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت را می دهد ، به این معنی که بین پروژه ها و برنامه هایی که کارکنان در حال کار برروی آنها هستند ، با اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکردی(KPI) که برای ردیابی موفقیت شرکت استفاده می شوند ، داف استراتژیکی که شرکت در تلاش برای انجام آنهاست و ماموریت (رسالت) ، چشم انداز و استراتژی ارتباطی قابل مشاهده ایجاد می کند .

در مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) ، سازمان از چهار منظر مختلف بررسی می شود تا کمکی به تدوین وتوسعه اهداف کلی ، معیارها یا شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ، اهداف و اقدامات اجرایی و ابتکارات با نگاه به این منظرها بشود . این چهار منظر عبارتند از :

 • مالی:
  با ایفای نقش مباشر ،"عملکرد مالی" شرکت و" استفاده اثر بخش از منابع مالی" را مشاهده می کند ."افزایش درآمد" ، "کاهش هزینه" و " افزایش سود "، برخی از اهداف اصلی و استراتژیک در این منظر هستند.
 • مشتری/ صاحبان منافع :
  عملکرد شرکت را از منظر مشتری یا ذینفعان اصلی سازمان که شرکت برای ارائه خدمات به آنها طراحی شده است ، مشاهده می کند . " کاهش زمان انتظار" از ارزش های مورد نظر مشتری و "رضایت مشتریان /صاحبان منافع " ویا "حفظ مشتریان /صاحبان منافع" از ارز شهای مورد نظر سهام داران بعنوان یکی از ذی نفعان کلیدی شرکت ، برخی اهداف اصلی استراتژیک از این منظر هستند.
 • فرآیند های داخلی:
  کیفیت و کارآیی عملکرد سازمان مرتبط با محصول ، خدمات یا سایر فرآیندهای کلیدی کسب وکار را مشاهده می کند. "کیفیت " و "کارآیی" فرآیندهای داخلی از اهداف اصلی استراتژیک هستند که منجر به کاهش زمان انتظار برای پردازش درخواست های مشتری (در منظر مشتری)و هزینه های ایشان(درمنظر مالی) می شوند ،
 • ظرفیت های سازمانی (یا یادگیری و رشد):
  سرمایه انسانی ، زیرساخت ها ، فناوری ، فرهنگ و ظرفیت های دیگر را که برای عبور از موانع و عملکردی موفقیت کلیدی هستند، مشاهده می کند."ارتقا و بهبود فناوری " ، "ارتقا و بهبود دانش و مهارت کارکنان" از اهداف اصلی استراتژیک ازاین منظر هستند.

نقشه استراتژی

نقشه استراتژی شرکت تابان فرتاک ، نمایشی ترسیمی برای دسته بندی و ارتباط اهداف اصلی استراتژیک شرکت است تا نشان دهد آنها چگونه در چهار نظر مالی، مشتری /ذی نفعان ، فرآیندهای داخلی و ظرفیت های سازمانی (یادگیری ورشد) دسته بندی و با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند تا با اجرای اقدامات استراتژیک متناسب و مرتبط با اهداف اصلی ،شرکت شاهد پیشرفت در استراتژی های خود باشد و با آنها مفاهیم انتزاعی مانند مأموریت و چشم انداز را به قدم های عملی برای دستیابی و تحقق تبدیل می کند.

مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت تابان فرتاک

شرکت تابان فرتاک،از جنبه ای دیگر سيستم مديريت خودرا بعنوان يک سيستم مديريت کيفيت فراگير (TQM:Total Quality Management) عملیاتی میکند و با تحلیل محیط درون شرکت و محیط بیرونی شامل محیط صنعت و محیط کلان و پایش تغییرات محیطی ،نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت (محیط داخلی ) و فرصت ها و تهدید ها(ی محیط بیرونی) یا همان SWOT اقدام می نماید. علاوه براین برای تحلیل محیط کسب وکار از مدل تحلیلی 5 نیروی رقابتی پورتر و برای تحلیل محیط کلان از مدل تحلیلی PESTEL که تاثیرات محیط سیاسی ، عوامل اقتصادی‌ ، محیط اجتماعی ، حوزه‌ی تکنولوژی ، زیست‌محیطی و دغدغه‌های محیط زیست ، فاکتورهای قانونی تأثیرگذار را بررسی ومطالعه می کند.

خط مشي شرکت تابان فرتاک

 • تعهد به استفاده از رويه‌هاي حرفه‌اي خوب و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان
 • استاندارد‌سازي فعالیت ها بمنظور حفظ درستی و قابلیت اطمینان خدمات
 • حفظ صلاحیت ، بی طرفی ، رازداری و عملکرد پایدار
 • تعهد به ماموریت ، چشم انداز ،ارزشها و چارچوب مدیریت استراتژیک شرکت و تحقق اهداف کلی استراتژیک و شاخصهای کلیدی عملکردی آن
 • آشنائي کارکنان با الزامات سيستم مديريت و اعمال خط مشي و روش هاي اجرائي
 • مشتریان مهمترین صاحبان منافع و دلیل وجودی شرکت و آزمایشگاه هستندو از بازخورد آنها برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات ما استقبال می شود
 • کارکنان سرمایه شرکت و آزمایشگاه هستند و اطمينان از آگاهي ایشان و مشاركت آنها در دستيابي به اهداف اهمیت بسیاری دارد