راه تابان فرتاک

مأموریت : دلیل وجودی ما

گسترش مفاهیم و فناوری اندازه شناسی و اتوماسیون صنعتی با رویکرد بومی سازی وکمک به ارتقای صنعتی کشور درحوزه اندازه گیری ،ابزاردقیق ،مخابرات و اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی کارخانه

چشم انداز :آنچه ما می خواهیم باشیم

پیشتاز در ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی و اندازه شناسی دربازار هدف و تبدیل شدن استان اصفهان به مقصد محبوب این حوزه درمرکز و جنوب کشور

ارزش های محوری :

 • مشتری:
  مشتری نیروی حیاتی کسب وکار ماست و توسعه رابطه برد-برد با مشتری برای ایجاد ارزش افزوده دوطرفه و خشنود سازی ایشان، ازاولویت های ما هستند
 • کیفیت:
  ارائه محصولات و خدمات برجسته با بالاترین استانداردهای کاری مرتبط ، در دستورکار مداوم ماست
 • یکپارچگی:
  خودرا ملزم به ارائه راه حل های کامل و جامع برای تمامی نیازهای مشتری در زمینه خدمات ارائه شده می دانیم
 • کارکنان:
  کارکنان یکی از ارکان اصلی فعالیتها و داراییهای باارزش شرکت ما هستند و حمایت، توانمند سازی، تشویق و افزایش اشتیاق ،کار تیمی و بهبود عملکرد آنها هدف استراتژیک ماست
 • پاسخگویی:
  تمامی ارکان شرکت و کارکنان آن در قبال انجام تعهدات خود به تمامی صاحبان منافع خود پاسخگو هستند
 • رازداری و بی طرفی:
  ما خودرا متعهد به رعایت بی طرفی ، عدم تضاد منافع و حفظ محرمانگی اطلاعات صاحبان منافع در چارچوب قوانین کشوری میدانیم.
 • شهروند خوب:
  خودرا ملزم به رعایت قوانین ، مقررات ، حقوق شهروندی دیگران و توسعه صنعتی کشور می دانیم